ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 2554

 

สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2202-3173 โทรสาร 0-2202-3060

 

แผนที่สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

ภาคกลาง (19 จังหวัด)

สอจ. ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง มือถือ IP PHONE โทรศัพท์ สนง. / โทรสาร
กาญจนบุรี นายวิชัย ณัฐรังสี อสจ. 08 1999 0714 8800 034-511305 ต่อ 108 / 034-514995
นางณัฐกฤตา กมล หฝ.นพ. 08 1526 1652 8801 034-511305 ต่อ 105
นายชัยยง โกศลวิทยานันต์ หฝ.รอ. 08 1821 1697 034-511305 ต่อ 104
นายกำพล วงศ์ธนสมบัติ หฝ.พร. 08 1308 7219 034-511305 ต่อ 106
นางสุรัสวดี สว่างแจ้ง หฝ.สอ. 08 1363 5797 034-511305 ต่อ 107
ชัยนาท นายสุวรรณ เลิศวิมลเกษม อสจ. นายสุวรรณ เลิศวิมลเกษม 8840 056-476761-2 ต่อ 15 / 056-476764
นางลินจง พูลบูลย์ หฝ.นพ. 08 7844 2236 8841 056-476765 / 056-476766
นายณฐธนพล รังคะวงษ์ หฝ.รอ. 08 4948 8345 056-476761-2 ต่อ 13
- หฝ.พร. - 056-476761-2 ต่อ 18
นางสมใจ เพชรอุดม หฝ.สอ. 08 7104 8252 056-476761-2 ต่อ 17
นครนายก นายสมชาย จุลเสน อสจ. 08 1723 2688 8880 037-312362 ต่อ 103 / 037-313630
นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ หฝ.นพ. 08 1344 0368 8881 037-312362 ต่อ 101
นายพนิต อุนยะวงษ์ หฝ.รอ. 08 1918 6431 037-312362 ต่อ 104
นางเพ็ญศรี วรรณยิ่ง หฝ.พร. 08 9893 7748 037-312362 ต่อ 106
นางสาวเพ็ญพร โกศัลวัฒน์ หฝ.สอ. 08 1337 3101 037-312362 ต่อ 107 / 037-314666
นครปฐม นายถาวร หุนตระกูล อสจ. 08 1924 8722 8870 034-250952 ต่อ 777 / 034-258889 ต่อ 555 หรือ 666
- หฝ.นพ. - 8871 034-259768 ต่อ 112
นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ หฝ.รอ. 08 1302 5975 034-244126 ต่อ 333
นายจำลอง สุขประวิทย์ หฝ.พร. 08 9740 0660 034-250953 ต่อ 222
นางสาวภารดี กระจ่างยุทธ หฝ.สอ. 08 1847 5076 034-243238 ต่อ 444
นนทบุรี นายพีระพันธุ์ แก้วฉิมพลี อสจ. 08 1287 8809 8860 0-2595-0334 ต่อ 19
นางลักษมี รุจิระมานนท์ หฝ.นพ. นางลักษมี รุจิระมานนท์ 8861 0-2595-0334 ต่อ 20
นายประดิษฐ แจ่มจันทา หฝ.รอ. 08 9456 9482 0-2595-0334 ต่อ 17,22
นายจำลอง สุขประวิทย์ หฝ.พร. 08 9740 0660 0-2595-0334-5 / 02-5950336
นางจันทนา พัดไสว หฝ.สอ. 08 1858 7505 0-2595-0334 ต่อ 21
ปทุมธานี นายประทวน สุทธิอำนวยเดช อสจ. 08 1485 2512 8110 02-581 5015,02-581 3225-6 / 0 -2581 2111
นายสุวรรณ ปรัชญาดำรง หฝ.นพ. 08 1972 3294 8111 -
- หฝ.รอ. - -
นางวรรณดี อิทธิกรณ์ หฝ.พร. 08 1687 9324 -
- หฝ.สอ. - -
ประจวบคีรีขันธ์ นายทวี บุญอำนวย อสจ. 08 9844 5584 8890 032-611580 / 032-602344
นายชาญณรงค์ บุญชุม หฝ.นพ. 08 1480 9349 8891 -
นายอานันท์ฟักสังข์ หฝ.รอ. 08 1447 4448 032-611030
นายชำนาญ นุ้ยเมือง หฝ.พร. 08 1536 4722 032-611030
นางอุสาห์ พุทธรักษา หฝ.สอ. 08 4849 1983 032-611030
ราชบุรี นายสุรพล ชามาตย์ อสจ. 08 1613 0658 8150 032-337301 / 032-315048
นายสอาด ปราดเปรียว หฝ.นพ. 08 6351 4970 8151 -
นายสหวัฒน์ โสภา หฝ.รอ. 08 9710 0926 -
นายวีระวัฒน์ ยงค์ประวัติ หฝ.พร. 08 1928 2781 032-337301
นายอรรถสิทธิ์ บุศย์น้ำเพชร หฝ.สอ. 08 1991 3693 032-337504 / 032-337503
ลพบุรี นายทวี จันทร์สกุล อสจ. 08 1271 1434 8160 036-411991, 036-424478 ต่อ 11 / 036-424470
นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ หฝ.นพ. 08 1792 3653 8161 036-411991 ต่อ 13
นายสัมพันธ์ โฆษิตพล หฝ.รอ. 08 1614 2754 036-411991 ต่อ 12
นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ หฝ.พร. 08 6301 5357 - / 036-411991 ต่อ 17
นายสุธีร์ สิงห์สกุลรัตน์ หฝ.สอ. 08 6676 2944 036-411991 ต่อ 15
สมุทรปราการ นายบรรจง เจียระพงษ์ อสจ. 08 1940 1187 8170 0-2707-7650 / 0-2707-7647
นายสุรเดช วุฒิชาติ หฝ.นพ. 08 9247 7551 8171 0-2707-7641-5 ต่อ 13
- หฝ.รอ. - 0-2707-7641-5 ต่อ 26
นางสาวจุรีรัตน์กรับไกรแก้ว หฝ.พร. 08 7124 8985 0-2707-7641-5 ต่อ 23
นายเด่นชัย เจริญบุญญาฤทธิ์ หฝ.สอ. 08 9075 7663 0-2707-7641-5 ต่อ 29 / 0-2707-7648
สมุทรสงคราม นายจารึก ธรรมสุนทร อสจ. 08 1821 7255 8190 034-712907 ต่อ 111 , 034-715550
นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ หฝ.นพ. 08 1847 5071 8191 034-712907 ต่อ 112
นายณัฐ อารีกุล หฝ.รอ. 08 1843 5763 034-712907 ต่อ 128
- หฝ.พร. - -
นางสาวรัชกรณ์ภู่อยู่ หฝ.สอ. 08 1 741 1171 034-712907 ต่อ 123
สมุทรสาคร นายชัยสิทธิ์ วรคำแหง อสจ. 08 1995 3551 8181 034-412466 / 034-840324
นางอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ หฝ.นพ. 08 9669 0652 8181 034-412030 ต่อ 11 / 034-840324
- หฝ.รอ. - 034-426173 ต่อ 16 / 034-426099
นางสาวจุรีรัตน์ กรับไกรแก้ว หฝ.พร. 08 7124 8985 034-428300 ต่อ 11 / 034-840324
นางจันทร์จิรา บางแสน หฝ.สอ. 08 6300 1470 8180 034-840324 ต่อ 13 / 034-413647
สระบุรี นายเดชา เกื้อกูล อสจ. 08 1271 1433 8200 036-214102 / 036-313234
นายอภิชาติ สิทธิสงคราม หฝ.นพ. 08 1337 6525 8201 036-214102
นายสุรศักดิ์ ลำพา หฝ.รอ. 08 1976 6463 036-214102
นายนพดล ชีวะอิสระกุล หฝ.พร. 08 1963 1456 036-214102
นางสาวสุพิชญ์นันท์ดีประหลาด หฝ.สอ. 08 1994 0628 036-214102
สิงห์บุรี นายจุลโสภณ งามนุช อสจ. 08 7026 4093 8220 036-507210 / 036-507250,036-507212
นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล หฝ.นพ. 08 4007 9201 8221 036-507213 ต่อ 12
นายวิทยา ธนากรหมั่นแสวง หฝ.รอ. 08 9668 9575 036-507213 ต่อ 17
- หฝ.พร. - -
นางจุฑามาส มาดูฤกษ์ หฝ.สอ. 08 9801 8160 036-507214
สุพรรณบุรี นายสำเริง สมบูรณ์ผล อสจ. 08 1994 0038 8210 035-555210 , 035-555267 / 035-545601
นางไพรินทร์ กันทะวงษ์ หฝ.นพ. 08 3638 8833 8211 -
นายภาวีร์ ม่วงน้อย หฝ.รอ. 08 8212 7476 -
ว่าที่ร.ต.สุชาติ บ่อคำ หฝ.พร. 08 1947 6434 -
นางสาวเนาวรัตน์ โกสุมาศ หฝ.สอ. 08 1804 7382 -
อยุธยา นายประยูร ติ่งทอง อสจ. 08 1871 2716 8120 035-336581, 035-336580
นายสุวิทย์ สวนด้วง หฝ.นพ. 08 1692 2788 8121 035-336579
- หฝ.รอ. - 035-336598
นางวรรณดี อิทธิกรณ์ หฝ.พร. 08 1687 9324 035-345062
นางสาวประภัสสร จันทร์หอม หฝ.สอ. 08 6623 2449 035-346091
อุทัยธานี นายมนตรี เรืองอุไร อสจ. 08 1622 3832 8410 056-970100-2 / 056-970240
นายประกอบ คงเขียว หฝ.นพ. 08 1281 4600 8411 056-970100-2 ต่อ 13
นายฐาปกรณ์พรหมภัทรา หฝ.รอ. 08 9513 2459 056-970100-2 ต่อ 33
- หฝ.พร. - 056-970100-2 ต่อ 22
นายปกาศิต วรมิศร์ หฝ.สอ. 08 2513 4996 056-970100-2 ต่อ 44
อ่างทอง นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อสจ. 08 1721 0250 8230 035-611978 ต่อ 11
นางวรรณพร ศุภานุศาสน์ หฝ.นพ. 08 1397 5586 8231 035-611978 ต่อ 12
นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม หฝ.รอ. 08 1948 1925 035-612428 ต่อ 17 / 035-625118
- หฝ.พร. - -
นางสาวสุวรรณีลิ้มจิตสมบูรณ์ หฝ.สอ. 08 9918 7886 035-611978 ต่อ 18 ,19,20 / 035-614190
เพชรบุรี นายประเสริฐ สีน้ำเพชร อสจ. 08 1849 2739 8130 032-426666 ต่อ 102 / 032-424194
นายวชิระ ไผ่เกาะ หฝ.นพ. 08 1610 8516 8131 032-426666 ต่อ 106
นายเลิศศักดิ์ ตั้งปัญจศิล หฝ.รอ. 081-989 5472 032-426666 ต่อ 105
- หฝ.พร. - 032-426666 ต่อ 106
นางสาวสุกัญญา ปั้นแตง หฝ.สอ. 08 1616 2816 032-426666 ต่อ 103

ภาคตะวันออก (7 จังหวัด)

สอจ. ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง มือถือ IP PHONE โทรศัพท์ สนง. / โทรสาร
จันทบุรี นายอดิศักดิ์อุรเคนทร์ อสจ. 08 1422 5740 8810 039-312135 / 039-322125
นายวสันต์ นิสัยมั่น หฝ.นพ. 08 1863 4974 8811 039-312135 ต่อ 102
นายปรีชา คงมี หฝ.รอ. 08 1850-9622 039-312135 ต่อ 111
นายสุเวทย์ จุลเสวก หฝ.พร. 08 9727 9888 039-312135 ต่อ 108
นางสาวปัทมา เหล่าตระกูล หฝ.สอ. - 039-312135 ต่อ 113
ฉะเชิงเทรา นายสุรพล สุทธจินดา อสจ. 08 1723 4981 08 1723 4981 038-512526 ต่อ 111 , 038-512438
นายจะเด็ด ชาตะรัตน์ หฝ.นพ. นายจะเด็ด ชาตะรัตน์ 8821 038-512526 ต่อ 102
- หฝ.รอ. - 038-512526 ต่อ 103
นายมานิต นวลพลับ หฝ.พร. 08 1863 9335 038-512526 ต่อ 108
นางเดือนเพ็ญ อาจยุทธิ์ หฝ.สอ. 08 1443 0083 038-512526 ต่อ 117
ชลบุรี นายอรรณพ กลิ่นทอง อสจ. 08 1999 0706 8830 038-274124 / 038-276851
นายไพสิฐ ปภัสสรศิริ หฝ.นพ. 08 6131 2376 8831 038-274124 ต่อ 11-19
- หฝ.รอ. - 038-274124 ต่อ 21-28
- หฝ.พร. - 038-274124 ต่อ 31-34
นายอนันต์ อิ่มสมบูรณ์ หฝ.สอ. 08 5120 2893 038-274124 ต่อ 41-45
ตราด นายทรงวุฒิโชติมา อสจ. 08 1379 1672 8850 039-511945 / 039-520228
นางสาวศรชนก ทองมั่นคง หฝ.นพ. 08 1290 5335 8851 -
นายสมพล จรลีรัตน์ หฝ.รอ. 08 4125 4321 -
นายสุเทพ พุทธประเสริฐ หฝ.พร. 08 16211 451 -
- หฝ.สอ. - -
ปราจีนบุรี นายชูชัย สินธุวงษ์ อสจ. 08 1983 0114 8100 037-452243-4 / 037-452242
นายอดิศักดิ์ เกรียงไกรอุดม หฝ.นพ. 08 1911 7936 8101 037-452242
นายดำรง โอภาศ หฝ.รอ. 08 1341 8034 -
นางปราณีรัตนภักดิ์ หฝ.พร. 08 1723 9477 -
น.ส.สมจิตร์ พุทธพงษ์ หฝ.สอ. 08 9622 4492 -
ระยอง นายบัณฑิต ธงศรีเจริญ อสจ. 08 1983 0115 8140 038-808177 ต่อ 18 / 038-808178
นางสาวกาญจนา ทัพป้อม หฝ.นพ. 08 1909 9770 8141 038-612038
- หฝ.รอ. - 038-612038 ต่อ 17
นายธเนตร หุตารมย์ หฝ.พร. 08 7921 0190 038-613649
นางคนึงนิจ ทยายุทธ หฝ.สอ. 08 1344 7884 038-612038 ต่อ 14
สระแก้ว นายสิทธา ปัพพานนท์ อสจ. 08 9449 9069 8240 037-425053 ต่อ 102 / 037-425055-6
- หฝ.นพ. 8241 037-425053 ต่อ 103
นายวันชัย เกาะสูงเนิน หฝ.รอ. 08 9254 2535 037-425053 ต่อ 106
- หฝ.พร. - -
นางเนตรนภา รุมกระโทก หฝ.สอ. 08 1321 4860 037-425053 ต่อ 107

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)

สอจ. ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง มือถือ IP PHONE โทรศัพท์ สนง. / โทรสาร
กาฬสินธ์ นายเสรี บุญอยู่ อสจ. 08 5485 2511 8430 043-811244 / 043-812971
นางวัฒนพรรณ ชัยสิทธิ์ หฝ.นพ. 08 9421 2095 8431 043-811244
นายสำรวย เข็มทองหลาง หฝ.รอ. 08 1975 0363 043-814612
- หฝ.พร. - -
นางสาวสุเนตร เทพมังกร หฝ.สอ. 08 9911 8352 043-814013
ขอนแก่น นายประกอบ วิวิธจินดา อสจ. 08 1975 8735 8440 043-333115 ต่อ 111 / 043-241810
นายศักดิ์สิทธิ์สิงห์สุนีย์ หฝ.นพ. 08 6859 0380 8441 043-333115 ต่อ 108 / 043-241810
- หฝ.รอ. - 043-333115 ต่อ 103 / 043-241810
นายเชวงศักดิ์ คำตา หฝ.พร. 08 1717 2277 043-333115 ต่อ 102 / 043-241810
นางสาวณัสชนก วงศ์สละ หฝ.สอ. 08 1392 7644 043-333115 ต่อ 104 / 043-241810
ชัยภูมิ นายวีระศักดิ์ จินดายะพานิชย์ อสจ. 08 1887 0265 8450 044-811316 ต่อ 26 / 044-811316
- หฝ.นพ. - 8451 045-8113316, 044-821828 ต่อ 15
นายวิรัตน์ อนุวัฒนวารี หฝ.รอ. 08 1669 0528 045-8113316, 044-821828 ต่อ 23
นางสาวสุรินพร สมานมิตร หฝ.พร. 08 9949 9593 045-8113316, 044-821828 ต่อ 22
นายวีระวัฒน์ ศรีสม หฝ.สอ. 08 1593 8822 045-8113316, 044-821828 ต่อ 16
นครพนม นายศิริพงษ์ สิงหบุตร อสจ. 08 1953 1365 8460 042-511477 / 042-515406
นางสายชล การีพจน์ หฝ.นพ. 08 1629 4478 8461 -
นายปรีดา ไชยฤทธิ์ หฝ.รอ. 08 6717 1170 042-511477 ต่อ 103
- หฝ.พร. - -
- หฝ.สอ. - 042-511477 ต่อ 107,108
นครราชสีมา นายวีระยศ อุตรนคร อสจ. นายวีระยศ อุตรนคร 8470 044-922625-6 ต่อ 102 / 044-922627
นายสมเดช วิทิตธรรมคุณ หฝ.นพ. 08 9553 2264 8471 044-922625-6 ต่อ 103
นายจิรวัธน์อารีย์ หฝ.รอ. 08 6722 9848 044-922625-6 ต่อ 106
นายทนงศักดิ์ เที่ยงแท้ หฝ.พร. 08 1854 6752 044-922625-6 ต่อ 105
นางสุดารัตน์ ซึ้งสัมปทาน หฝ.สอ. 08 1955 3066 044-922625-6 ต่อ 111
บึงกาฬ นายสมพล โนดไธสง อสจ. นายสมพล โนดไธสง 8570 042-421272 / 042-411999 ต่อ 20
นายรังสรรค์ สิงหบุตร หฝ.นพ. 08 6638 8834 8571 042-421272 ต่อ 17
นายวศิน ศุภพิสุทธิ์ หฝ.รอ. 08 9924 9651 042-421272 ต่อ 13
นายวรากร บำรุงขีพโชต หฝ.พร. 08 9890 6183 042-421272 ต่อ 12
นางณัฐนิภา ศักดาอัศวิน หฝ.สอ. 08 1871 6169 042-421272 ต่อ 14
บุรีรัมย์ นายอัมพร รักธรรม อสจ. 08 1972 7425 8480 044-612934 ต่อ 111 / 044-617182
นางรุจี ลำพา หฝ.นพ. 08 1669 1695 8481 044-612934 ต่อ 101
นายชาญชัย อนุสรณ์ หฝ.รอ. 08 1878 4761 044-612934 ต่อ 301
นายอาณัติ อยู่ดี หฝ.พร. 08 1389 5159 044-612934 ต่อ 201
นางสาวเตือนใจ กองพล หฝ.สอ. 08 1888 6794 044-612934 ต่อ 401
มหาสารคาม นายชัยยงค์ กบิลพัฒน์ อสจ. 08 1869 1753 8490 043-777451 / 043-777545
- หฝ.นพ. - 8491 043-777451 ต่อ 11
นายธงชัย เมืองสนธิ์ หฝ.รอ. 08 6858 4434 043-777451 ต่อ 13
นางสาวลัดดา ลาภจตุรภุช หฝ.พร. 08 9464 6707 043-777451 ต่อ 12
นายรัฐภูมิ ภวภูตานนท์ณ มหาสารคาม หฝ.สอ. 08 3327 9044 043-777186 ต่อ 14
มุกดาหาร นายประชา มีธรรม อสจ. นายประชา มีธรรม 8500 042-611297 / 042-613694 ต่อ 18
นายสมเกียรติราชคมน์ หฝ.นพ. 08 9191 1666 8501 042-611297
นายสำเริง ลอยมณี หฝ.รอ. 08 0012 3453 042-613693
- หฝ.พร. - -
นางสมใจ ยาวะโนภาส หฝ.สอ. 08 7500 9710 -
ยโสธร นายวิชัย วุฒานุรักษ์ อสจ. 08 1725 0194 8510 045-586034-7 ต่อ 12 / 045-586034 ต่อ 18
นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ หฝ.นพ. 08 1206 8906 8511 045-586034-7 ต่อ 13
นายอิสระ ราศีกุล หฝ.รอ. 08 1730 4458 045-586034-7 ต่อ 14
- หฝ.พร. - -
นายบูรณะเกียรติ เจียงคำ หฝ.สอ. 08 5773 5401 045-586034-7 ต่อ 20
ร้อยเอ็ด นายวิรัตน์ ชูมงคล อสจ. 08 1986 3916 8520 043-511337 ต่อ 102, 043-513337 ต่อ 105
นางพาขวัญ กาจหาญ หฝ.นพ. 08 1997 3502 8521 043-511337 ต่อ 101
นายเชาว์วัฒน์ วีรพันธุ์ หฝ.รอ. 08 9644 3395 043-511337 ต่อ 106
- หฝ.พร. - -
นางมิณรญา วัฒนวาทิตกุล หฝ.สอ. 08 9569 1714 043-511337 ต่อ 107
ศรีสะเกษ นายพิศ ลีภัทรพงศ์พันธ์ อสจ. 08 1763 3480 8560 045-612503 ต่อ 108 / 045-613497
นางศิริพรรณ อันชื่น หฝ.นพ. 08 9848 7321 8561 045-612503 ต่อ 107
นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ หฝ.รอ. 08 9844 2918 045-612503 ต่อ 103
- หฝ.พร. - 045-612503 ต่อ 102
นางรัชนัณภ์ จันทร์สุคนธ์ หฝ.สอ. 08 9579 1296 045-612503 ต่อ 110
สกลนคร นายธนวรรธน์เลิศสุคนธ์ อสจ. 08 0006 6446 8540 042-711686 ต่อ 102 / 042-713536
- หฝ.นพ. - 8541 042-711686 ต่อ 101
นายชวลิต คนชุม หฝ.รอ. 08 7215 7489 042-711686 ต่อ 104
นางสาวณัฏฐินา สาระรักษ์ หฝ.พร. - 08 7260 6919 / 042-711686 ต่อ 107
นางสาวเปรมฤดีสมแสน หฝ.สอ. 08 1871 3796 042-711686 ต่อ 106
สุรินทร์ นายณพงศ์ คงศักดิ์ตระกูล อสจ. 08 1877 0422 08 1877 0422 044-511980 ต่อ 111 / 044-514720
- หฝ.นพ. - 8551 044-511980 ต่อ 106
นายสังวรณ์สอาด หฝ.รอ. 08 1682 8981 044-511980 ต่อ 107
นายปราโมทย์ ปรีชา หฝ.พร. 08 1264 0715 044-511980 ต่อ 102
นางอรพิณ มะวิญธร หฝ.สอ. 08 9630 8290 044-511980 ต่อ 113
หนองคาย นายสมพล โนดไธสง อสจ. 08 9417 5369 8570 042-421272 / 042-411999 ต่อ 20
นายรังสรรค์ สิงหบุตร หฝ.นพ. 08 6638 8834 8571 042-421272 ต่อ 17
นายวศิน ศุภพิสุทธิ์ หฝ.รอ. 08 9924 9651 042-421272 ต่อ 13
นายวรากร บำรุงขีพโชต หฝ.พร. 08 9890 6183 042-421272 ต่อ 12
นางณัฐนิภา ศักดาอัศวิน หฝ.สอ. 08 1871 6169 042-421272 ต่อ 14
หนองบัวลำภู นายรังสรร บุญสะอาด อสจ. 08 2602 0101 8600 042-312152 ต่อ 16 / 042-316723
นายกิติกร สุขสม หฝ.นพ. 08 1881 8453 8601 042-312152 ต่อ 15 / 042-316723
นายประเวศ สุดเฉลียว หฝ.รอ. 08 9711 2206 042-312152 ต่อ 14 / 042-316723
นายศักดา บรรจงเกลี้ยง หฝ.พร. 08 1677 1210 042-312152 ต่อ 13 / 042-316723
นางบุญนิธิ ทองรักษ์ หฝ.สอ. 08 7583 0846 042-312152 ต่อ 12 / 042-316723
อำนาจเจริญ นายวรรัช จำปามูล อสจ. 08 6861 1112, 08 9949 8376 8610, 8611 045-523115 ต่อ 107 / 045-523114
- หฝ.นพ. - -
- หฝ.รอ. - -
- หฝ.พร. - -
นายรัชรุจ บุญครอง หฝ.สอ. 08 7379 8885 045-523115 ต่อ 104
อุดรธานี นายชาญยุทธ วิเชฏระพงษ์ อสจ. 08 1975 8730 8580 042-221119 / 042-244508
- หฝ.นพ. - 8581 042-223894 / 042-249712
- หฝ.รอ. - 042-249711
นายวรกร บำรุงชีพ หฝ.พร. 08 9890 6183 -
นางจินตนา เจริญใจ หฝ.สอ. 08 1592 0200 -
อุบลราชธานี นายสมชาย เสงี่ยมศักดิ์ อสจ. 08 9846 4880 8590 045-244668 ต่อ 102 / 045-244669
นายวาสิต รัตนเทวะเนตร หฝ.นพ. 08 9784 3764 8591 045-244668 ต่อ 106
นายเชวงศักดิ์ หัสดิน หฝ.รอ. 08 1945 0804 045-244668 ต่อ 104
นายจิรพงษ์ โรจนประดิษฐ์ หฝ.พร. 08 3464 9678 045-244668 ต่อ 108
นางสาวเยาวลักษณ์บุปผาดา หฝ.สอ. 08 9947 9162 045-244668 ต่อ 105
เลย นายพิศิษฐ ตั้งตรัยรัตนกุล อสจ. 08 1474 1607 8530 042-811959 / 042-812608
- หฝ.นพ. - 8531 -
- หฝ.รอ. - -
8531 หฝ.พร. 8531 042-811929 / 042-811999
นางสาวจีระภา สอนสุภาพ หฝ.สอ. 08 1300 3455 042-835016

ภาคเหนือ (16 จังหวัด)

สอจ. ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง มือถือ IP PHONE โทรศัพท์ สนง. / โทรสาร
กำแพงเพชร นางสาวสุมาลี อิศรานุรักษ์ อสจ. 08 1754 2650 8250 055-705041 / 055-705040
- หฝ.นพ. - 8251 055-705039 / 055-705040
นายไพศาล หาญกิติวัญน์ หฝ.รอ. 08 9702 7638 055-705039 / 055-705040
นายสามารถ บัวชุม หฝ.พร. 08 1616 0724 055-705078 / 055-705079
นางพิกุลทอง รุ่งเรือง หฝ.สอ. 08 4591 6476 055-705082 / 055-705040
ตาก นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์เรืองรอง อสจ. 08 1986 5833, 081 567 5098 8290 055-512308 / 055-513673 ต่อ 19
นายไพรัชช ธรรมอาภา หฝ.นพ. 08 1830 9269 8291 055-512308 ต่อ 11
นายวิเชียร เจริญธีรบูรณ์ หฝ.รอ. 08 1280 0060 055-512308 ต่อ 14
นายวีรวัฒน์ เจนจุลพร หฝ.พร. 08 1688 0596 055-512308 ต่อ 15
นางกนกภรณ์จันโทสธ หฝ.สอ. 08 1379 7880 055-512308 ต่อ 16 หรือ 20
นครสวรรค์ นายสุรศักดิ์ เฉลิมเกียรติทวี อสจ. 08 9944 2804 8300 056-222231 ต่อ 101 / 056-227868
8301 หฝ.นพ. - 056-222231 ต่อ 102
นายสนธยา ฝัดศิริ หฝ.รอ. 08 1675 1642 056-222231 ต่อ 301
นายบรรเทา แห้วเพ็ชร หฝ.พร. 08 1911 4633 056-222231 ต่อ 201
นายพงษ์พิพัฒน์ คงหนู หฝ.สอ. 08 1478 8882 056-222231 ต่อ 401
น่าน นายไกรรัฐ พัฒนเพ็ญ อสจ. 08 1897 8794 8310 054-772392 / 054-774471-2 / 054-751359 ต่อ 102
นายสำเริง สวัสดีนฤนาท หฝ.นพ. 08 9636 5589 8311 054-774471 ต่อ 103
- หฝ.รอ. - 054-772392 ต่อ 105
- หฝ.พร. - 054-772392 ต่อ 104
นายประยูร ใบยา หฝ.สอ. 08 6911 0326 054-774471 ต่อ 106
พะเยา นายอดิศร ชุมสายญาติ อสจ. 08 9921 9578 8360 054-449637 / 054-449641
นส.นิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ หฝ.นพ. 08 9712 7210 8361 054-449643 / 054-449631
นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว หฝ.รอ. 08 1643 3022 054-449639
นายวีระเดช พรหมเสน (ช่วยราชการ) หฝ.พร. 08 1952 2984 054-449640
นางสาวธิติมา หอมวุฒิวงศ์ หฝ.สอ. 08 1764 9519 054-449638
พิจิตร นายวีระชัย ปชาเดชสุวัฒน์ อสจ. 08 1436 8447 8330 056-611177 / 056-612887
นายพงษ์ศักดิ์ นิ้มเจริญ หฝ.นพ. 08 4105 6739 8331 056-615007
- หฝ.รอ. - 056-611177 ต่อ 14
นางประภา ทองตัน หฝ.พร. 08 1693 4656 056-611177 ต่อ 18
นายธีระยุทธ จินดาสัมฤทธิ์ หฝ.สอ. 08 6931 1023 056-611177 ต่อ 17
พิษณุโลก นายมานิตย์ ทองศรีพงษ์ อสจ. 08 1972 7417 8340 055-316581-2 ต่อ 101 / 055-316583
นายสุภชัย ไวยาวัจมัย หฝ.นพ. 08 1993 7863 8341 055-316581-2 ต่อ 102
นายอุทัย สอนเทศ หฝ.รอ. 08 1379 7691 055-316581-2 ต่อ 107
นายวันชัย จั่นวงศ์แก้ว หฝ.พร. 08 6934 9659 055-316581-2 ต่อ 103
นายอารักษ์ศิริโรจน์ หฝ.สอ. 08 3762 5786 055-316581-2 ต่อ 110
ลำปาง นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อสจ. 08 5485 2513 8380 054-217326 ต่อ 10 / 054-227561
นางจันทนา ไวยาวัจมัย หฝ.นพ. 08 1882 0409 8381 054-217326 ต่อ 11
- หฝ.รอ. - 054-217326 ต่อ 31
นางสาววรานันท์ลิ่มศิวะวงศ์ หฝ.พร. 08 9449 9069 054-324326 ต่อ 20
นายภัทรพล พรรคนาวิน หฝ.สอ. 08 1594 8414 054-324326 ต่อ 41
ลำพูน ม.ล.ราชันย์ อรุณวงศ์ อสจ. 08 1980 8652 8390 053-581199 ต่อ 101 / 053-581490
นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ หฝ.นพ. 08 1952 1254 8391 053-581199 ต่อ 102
- หฝ.รอ. - 053-581199 ต่อ 108
ไปช่วยราชการ สรข.3 หฝ.พร. - 053-581199 ต่อ 109
053-581199 ต่อ 109 หฝ.สอ. 08 9272 7126 053-581199 ต่อ 106
สุโขทัย นายบรรจง สุกรีฑา อสจ. 08 1971 5292 8400 055-611050 ต่อ 103 / 055-613532
- หฝ.นพ. 8401 055-611050 ต่อ 105
นางตีรณา จันทร์โต หฝ.รอ. 08 6654 1616 055-611050 ต่อ 109
นายสมพล ทองคำ หฝ.พร. - 08 6189 2875 055-611050 ต่อ 110 / 055-614274
นางสาววณิชญา ป้อพร้อย หฝ.สอ. 08 6591 6411 055-611050 ต่อ 107 / 055-613532
อุตรดิตถ์ นายระพินทร์ วโรภาษ อสจ. 08 1980 8651 8420 055-411684 / 055-416979
นายอุดม สอนจิตต์ หฝ.นพ. 08 1961 6976 8421 055-411684
- หฝ.รอ. - 055-440389
นายสงกรานต์ รัตนวัน หฝ.พร. 08 9816 4464 055-416573 / 055-416574
นางพิกุลทอง รุ่งเรือง หฝ.สอ. 08 6670 5253 055-414317 / 055-416979
เชียงราย นายเรืองศักดิ์ โฆษะครรชิต อสจ. 08 1973 1723 8280 053-711666 / 053-717706
นายธีระ บุญแฝง หฝ.นพ. 08 1530 7281 8281 053-744722 / 053-744251
นายพิสิฐ ด่านพิทักษ์ หฝ.รอ. 08 1796 9654 053-711666 ต่อ 107
นายสุเมธ บุญยืน หฝ.พร. 08 1992 1814 053-711051
นางสาวสร้อยสิรี เพชรสุวรรณ หฝ.สอ. 08 6730 8556 053-711666 ต่อ 105
เชียงใหม่ นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร อสจ. 08 9851 9523 8260 053-112316-7 / 053-112318
นางกฤษนันท์ ทะวิชัย หฝ.นพ. 08 6671 6011 8261 053-112316-7 ต่อ 101
- หฝ.รอ. - 053-112316-7 ต่อ 301
นายธีระชัย สิงคิพร หฝ.พร. 08 1885 1920 053-112316-7 ต่อ 201
นายวงสกร ดวงอินทร์ หฝ.สอ. 08 1993 4616 053-112316-7 ต่อ 401
เพชรบูรณ์ นายอุดม มะโนเครื่อง อสจ. 08 1887 4824 8350 056-737190 ต่อ 102 / 056-737191
- หฝ.นพ. - 8351 056-737190 ต่อ 103 / 056-737191
นายยุทธนา เปรมศรี หฝ.รอ. 08 1729 4225 056-737190 ต่อ 111
นายพชร เพชรสุวรรณ หฝ.พร. 08 1739 8995 056-737059 ต่อ 106 ฝพร.110 / 056-737060
นางสาวกัลยกร ศรีธรรมมา หฝ.สอ. 08 4819 9617 056-737192 ต่อ 105,108 / 056-737191
แพร่ นายประชา สุทธมงคล อสจ. 08 1881 1236 8320 054-649731 / 054-649741
- หฝ.นพ. - 8321 054-649731 ต่อ 101
นายสมพร ฦาชา หฝ.รอ. 08 1884 7253 054-649731 ต่อ 103
- หฝ.พร. 08 1271 2120 054-649731 ต่อ 102
นางพัชรี ใบยา หฝ.สอ. 08 7657 2984 054-649731 ต่อ 104
แม่ฮ่องสอน นายสุริยา ชัยเดชทยากูล อสจ. 08 1972 7419 8370 053-612089 ต่อ 12 / 053-611903
นายธรรมอดิศร เหมืองทอง หฝ.นพ. 08 9632 7652 8371 053-612089 ต่อ 13
นายสิวะรุต นุชมอญ หฝ.รอ. 08 9836 2092 053-612089 ต่อ 18
นายสุรพล มณีวรรณ หฝ.พร. 08 1949 2558 053-612089 ต่อ 14
นางสาวโชติกา ไชยชนะ หฝ.สอ. 08 1366 4785 053-612089 ต่อ 16

ภาคใต้ (14 จังหวัด)

สอจ. ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง มือถือ IP PHONE โทรศัพท์ สนง. / โทรสาร
กระบี่ นายเอกภัทร วังสุวรรณ อสจ. 08 1978 9786 08 1978 9786 075-612998 กด 12 / 075-620060
นายไพรัตน์ ช่วยบำรุง หฝ.นพ. 08 5017 9602 8621 075-612998 ต่อ 17 / 075-620060
นายพุทธิกรณ์วิชัยดิษฐ หฝ.รอ. 08 1737 9349 075-612998 ต่อ 15
นายสฤษดิ์ ชื่นชม หฝ.พร. 08 1895 9364 075-612998 ต่อ 16
นางสาวปริศนา วงษ์น้อย หฝ.สอ. 08 8754 1537 075-623404
ชุมพร นายบุญโชค ขนาบแก้ว อสจ. 08 1476 9860 077-511601 ต่อ 1 / 077-504820
- หฝ.นพ. - 8631 077-511601 ต่อ 2
นายจารุ คงจันทร์ หฝ.รอ. 08 2280 2606 077-511601 ต่อ 3
นายภักดี ปานหงษ์ หฝ.พร. 08 1921 9578 077-511601 ต่อ 6
นางสมจิตร์โกยสกุล หฝ.สอ. 08 1539 4404 077-511601 ต่อ 5
ตรัง นายภิญโญ แสงพงศ์ชวาล อสจ. 08 5485 2515 8640 075-218699 ต่อ 102 / 075-212841
นางสุกัญชลา พยับบรรณางกูร หฝ.นพ. 08 6272 5791 8641 075-218699 ต่อ 104
นายธนบูรณ์เซ่งง่าย หฝ.รอ. 08 9291 4630 075-218699 ต่อ 106
นายสมบัติ อ่อนคล้าย หฝ.พร. 08 9970 9899 075-218699 ต่อ 107
นางสาวนัทรินทร์ หวัดแท่น หฝ.สอ. 08 1808 1193 075-218699 ต่อ 108
นครศรีธรรมราช นายประยูร จิรเจษฎาพร อสจ. 08 1970 1781 8650 075-356740 ต่อ 16 , 075-346121
นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ หฝ.นพ. 08 6945 7390 8651 075-356740 ต่อ 17 , 075-346121
นายมนิตย์ สิทธิดำรงค์ หฝ.รอ. 08 5679 9447 075-356740 ต่อ 18 , 075-346121
นายยุทธศิลป์ รักญาติ หฝ.พร. 08 9700 1112 075-356163 , 075-348017
นางศิริลักษณ์หล่อเพชร หฝ.สอ. 08 7885 1390 075-356740 ต่อ 14
นราธิวาส นายวินัย พรหมจันทร์ อสจ. 08 9295 4923 8660 073-532026 / 073 -532024
นางสาวมาลีทองเกลี้ยง หฝ.นพ. 08 9978 8237 073-532026 / 073 -532024
นายสมชาย ไล่กสิกรรม หฝ.รอ. 08 1787 3381 -
นายวันชัย เหมบุปผกะ หฝ.พร. 08 1959 3427 -
นางสาวอารีรัตน์ สิริศาสตร์กุล หฝ.สอ. 08 1959 0158 -
ปัตตานี นายอดุลย์ ทองมาก อสจ. 08 1990 4198 8670 073-414295 / 073-414296
นายสกล กาญจนรังษี หฝ.นพ. 08 9061 3063 8671 073-414300 / 073-414299
- หฝ.รอ. - 073-414297 / 073-414300
- หฝ.พร. - -
นายวิฑูรย์ กัลยาศิริ หฝ.สอ. 08 3399 9862 -
พังงา นายบุญสิทธิ์เรืองผล อสจ. 08 1787 9312 8680 076-411980 ต่อ 20 / 076-412338
นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม หฝ.นพ. 08 6160 9292 8681 076-411980 ต่อ 16
นายบุญส่ง แก้วขาว หฝ.รอ. 08 1609 1569 076-411980 ต่อ 13 / 076-412338
นายปัญญา ขวัญละมัย หฝ.พร. 08 1397 3541 076-411980 ต่อ 17 / 076-411182
นางเยาวเรศ เหล่าชินภัทร หฝ.สอ. 08 5889 3793 076-411980 ต่อ 15
พัทลุง นายประเทศ ปัญโญวัฒน์ อสจ. 08 1261 6756, 08 1994 0037 8690 074-612416 / 074-611772 ต่อ 27
นายอำนาจ ศรีอินทร์เกื้อ หฝ.นพ. 08 1969 3241 8691 074-612416 ต่อ 10
นายวิทยา จิราจินดากุล หฝ.รอ. 08 1476 3989 074-612416 ต่อ 22
นายประสงค์ ผลส่ง หฝ.พร. 08 9729 2232 074-612416 ต่อ 21
นางสาวสิริน์ชนา วิวิฒน์ศิริพงศ์ หฝ.สอ. 08 6471 0883 074-612416 ต่อ 24
ภูเก็ต นายอภิชัย อมรพิสุทธ์ อสจ. 08 1970 1782 8700 076-216918, 076-222754 / 076-216918 ต่อ 108,109
นายอำนวย สุวรรณรักษ์ หฝ.นพ. 08 6985 8668 8701 076-216918 ต่อ 104
นายสิทธิชัย หนูชัยแก้ว หฝ.รอ. 08 9056 7575 076-216918 ต่อ 106
นางสาวปราณี รตะเสรี หฝ.พร. 08 9981 8117 076-216918 ต่อ 107
นายจรูญ ซื่อสกุลไพศาล หฝ.สอ. 08 1891 5316 076-216918 ต่อ 107
ยะลา นายสามารถ สุขเกษม อสจ. 08 1896 8189 8710 073-213978 ต่อ 17, 073-257704
นางวาสนา สุขเกษม หฝ.นพ. 08 1276 1357 8711 073-213978 ต่อ 16
นายสมบัติ สุวรรณมณี หฝ.รอ. 08 1388 0252 073-213978 ต่อ 13
นางสาวจันทิรา วีรกุล หฝ.พร. 08 1543 5530 073-213978 ต่อ 12
นางสาววรรณี พุฒแก้ว หฝ.สอ. 08 9876 3041 073-213978 ต่อ 18
ระนอง นายสุวิทย์ พยัพพานนท์ อสจ. 08 9874 0727 8720 077-821612 ต่อ 101, บ้านพัก 077-823599
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ หฝ.นพ. 08 4192 8859 8721 077-821612 ต่อ 103
นายปรีชา ยงศิลป์วิริยะกุล หฝ.รอ. 08 9978 2411 077-821612 ต่อ 115 / 077-823031
นางกวีวรรณ เชื้อพานิช หฝ.พร. 08 9292 6581 077-821612 ต่อ 111
นายพรศักดิ์ ประยูร หฝ.สอ. 08 1954 0461 077-821612 ต่อ 119 / 077-813390
สงขลา นายอุดมเดช นิ่มนวล อสจ. 08 1946 0277 8730 074-442662,074-311511 / 074-311596
- หฝ.นพ. 8731 074-311511 ต่อ 22 ,11 ,12
นายพิชัย ลำดวน หฝ.รอ. 08 1538 0521 074-311511 ต่อ 23,24
นายพรเทพ จิตต์ภักดี หฝ.พร. 08 1597 6649 074-311511 ต่อ 33,34
นายคณบดี สัมพัชนี หฝ.สอ. 08 6239 0426 074-311511 ต่อ 36,37
สตูล นายเชี่ยว กิติวิริยกุล อสจ. 08 5485 2516 8750 074-71237 / 074-722171
นางพรทิพา อัครสุต หฝ.นพ. 08 9731 5522 8751 -
นายสมพล ศรีโชค หฝ.รอ. 08 1728 6145 -
นางสาวศรีน้อย พุทธรัตน์ หฝ.พร. 08 9598 9222 -
นายอนวัช ทุ่งวชิรกุล หฝ.สอ. 08 1693 0798 -
สุราษฏร์ธานี นายธงชัย วิชัยดิษฐ อสจ. 08 1797 5174 8740 077-272590 ต่อ 112 / 077-272590 ต่อ 110
นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ หฝ.นพ. 08 1397 9882 8741 077-272590, 077-285530 ต่อ 103
นายชัยกมล พรหมทอง หฝ.รอ. 08 1477 9292 077-272590 ต่อ 105
นางสมลักษณ์เพิ่มทรัพย์ หฝ.พร. 08 9645 0322 077-272590 ต่อ 109
นางภณิตา ภู่รัตนโอภา หฝ.สอ. 08 9873 3234 077-272590 ต่อ 107